SeMoCo-Harjoitukset

Jo viisikymmenluvulta lähtien maailmalla kasvattajat ovat arjessaan toteuttaneet sensomotorisia harjoituksia lukuisilla lapsilla. Kokemukset kertovat, miten harjoitukset ovat muuttaneet lapsen käyttäytymistä, jolloin oppiminen on helpottunut.

Näistä harjoituksista ovat jalostuneet SeMoCo-(suom.Senso-Motoris-Kognitiiviset) harjoitukset. Sensomotoriikalla tarkoitetaan aistimusten ja liikkeen tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa. Sensomotoriikalla on merkittävä vaikutus siihen, eri lailla oppiva ja elävä lapsi käyttäytyy. Tehokkaasti toimiva aistijärjestelmä ja liikuntakyky vaikuttavat koulumenestykseen, itsetunnon kehitykseen 
ja yleensä elämänlaatuun. 

Käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kommunikointi, ympäristö, tukiverkosto, hyvinvointi ja sensomotoriikka. Kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa. Jotta lapsella olisi mahdollisuus kehittyä kykyjensä edellyttämälle tasolle, on kaikkiin tekijöihin kiinnitettävä huomiota ja huolehdittava siitä, että ne toimivat.

Vaikka aistipoikkeamista nykyään puhutaankin yleisesti, käsityksemme on, että asialle harvoin tehdään mitään. Tästä syystä päämääränämme on antaa vanhemmille ja terveydenhuollon, kasvatuksen sekä hoitoalan ammattilaisille selkeitä ohjeita, joiden avulla he voivat tukea lapsen kehitystä. Niille vanhemmille, jotka haluavat aktiivisesti osallistua lapsensa, niin nuoren kuin aikuisenkin kehityksen tukemiseen, tulee antaa siihen mahdollisuus ja keinot. Heidän panostaan tulee tukea, arvostaa ja kiittää, sillä heissä on suuri voimavara ja paljon motivaatiota toimia.

Useat erialojen terapeutit käyttävät vastaavia työssään, mutta nämä on yksinkertaistettu niin, että lapsen arjessa olevat henkilöt voivat niitä toteuttaa. Näin saadaan täydennettyä ammattiterapeuttien arvokasta työtä. Kun riittävillä toistoilla lapsen poikkeavasti toimivia aisteja saadaan hiemankin ‘normalisoitua’ ja liikunnan tasoa kehitettyä, lapsi hahmottaa itsensä paremmin ja pystyy toimimaan ympäristössään paremmin, mikä puolestaan antaa onnistumisen kokemuksia ja kohottaa itsetuntoa sekä antaa intoa yrittää lisää.

SeMoCo-harjoituksien taustalla on ajatus siitä, että aivot muotoutuvat jatkuvasti.  Aivojen perustutkimuksella löydetty muotoutuvuus (plastisiteetti)  muodostaa uuden, entistä optimistisemman lähtökohdan kuntoutukselle ja tarpeen kehittää kuntoutusmenetelmiä sekä laajentaa kuntoutusyrityksiä. 
Kuntoutuminen ja normaali kehitys ovat hermoverkon järjestäytymistä (organisoitumista). Määrä ei ole niin tärkeä kuin laatu: pienikin hyvin järjestäytynyt hermoverkko on parempi kuin huonosti järjestäytynyt laaja ja monimutkainen hermoverkko.