Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 


1 Rekisterin nimi 
Apua Arikeen ry:n jäsen ja asiakasrekisteri 


2 Rekisterinpitäjä 
Nimi: Apua Arkeen ry

Verkkosivut: www.apuaarkeen.org

Osoite:  Kaanaantie 188, 01800 Klaukkala 

Puh. 040 51 555 24

Sähköposti:   info@apuaarkeen.org 


2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Nimi: Marjaana Heinonen

Osoite: Kaanaantie 188, 01800 Klaukkala

Puh. 040 680 7724

 Sähköposti:  info@apuaarkeen.org 


3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, asiakkaiden konsultaatiota sekä luentojen/koulutusten järjestämistä, ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 


Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Konsultoitavien asiakkaiden tietoja säilytetään yhdistyksen paperiarkistossa Kaanaantie 188, 01800 Klaukkala. 

4 Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

 Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot: 
•Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 
•Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) 
•Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 
•Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.) 
•Konsultoitavien asiakkaiden tiedot ennakkotietolomakkeen mukaiset tiedot sekä asiakkaan itselisäksi ilmoitetut tiedostot ja liitteet. 


5 Rekisterin tietolähteet 
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 
Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan (konsultoitavan perheen) omalla ilmoituksella ja suostumuksella ennakkotietolomakkeen muodossa sähköisesti tai paperiversiona sekä muiden mahdollisten liitteiden/ilmoitusten perusteella. 


6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 


7 Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. 
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Apua Arkeen ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 


8 Tarkastusoikeus 
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 


9 Rekisteritietojen korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.